Algemene Gebruiksvoorwaarden (AG)

Elke persoon of onderneming, die toegang heeft tot, of toegang geeft tot, de ExpoPolis-applicatie ("De Applicatie"), is verplicht kennis te nemen van de huidige Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie, deze te respecteren en te doen naleven, zonder dat deze lijst hiertoe beperkt is: door zijn klanten, aangestelden, filialen, e.d.

De term gebruiker verwijst naar elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot, of toegang geeft aan een andere persoon tot, de Applicatie.

Om toegang te krijgen tot de Applicatie, moet de gebruiker juiste informatie verstrekken, waaronder zijn naam, voornaam en e-mailadres. Als dat niet het gebeurt, kan de toegang tot de Applicatie geweigerd of stopgezet worden.

De gebruiker stemt ermee in zich te houden aan de regels en beperkingen van het gebruik van de Applicatie die in dit document omschreven is evenals in de documentatie van de Applicatie.

Elk gebruik of zelfs gedeeltelijke reproductie van de Applicatie, afgezien van de uitdrukkelijk toegestane gevallen en beperkingen opgelegd door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden. Inbreuk op dit verbod wordt civiel- en strafrechtelijk vervolgd.

Er worden geen intellectuele eigendomsrechten op de Applicatie of op componenten van derden aan de gebruiker overgedragen of verleend, anders dan het niet-exclusieve recht die hieronder is gedefinieerd om de Applicatie te gebruiken, waaraan de gebruiker mee instemt en zich zal houden.

De gebruiker heeft enkel de toestemming de Applicatie te gebruiken voor strikt professionele doeleinden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de Applicatie niet te gebruiken onder voorwaarden die inbreuk kunnen maken op de rechten van derden, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.

Het is aan de gebruiker om te zorgen dat zijn computersysteem voor het gebruik van de Applicatie geschikt is en in het bijzonder dat het een recente browser heeft. De uitgever van de app kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevallen van onverenigbaarheden tussen het computersysteem van de gebruiker en de Applicatie.

De gebruiker zorgt ervoor dat de gegevens die hij in de Applicatie indient of importeert correct zijn en vrij zijn van virussen en onwettige elementen, en dat ze niet van dien aard zijn dat het de uitgever van de Applicatie of de rechten van derden schaadt. Dientengevolge is de gebruiker enig verantwoordelijke voor de schade die deze gegevens of hijzelf aan de uitgever van de Applicatie of aan een derde partij kunnen toebrengen, inclusief de gevolgen van elk beroep dat door een derde partij kan worden uitgeoefend als gevolg van dit gebruik van de Applicatie door de gebruiker.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat voor toegang tot de service een voorafgaande verbinding met het internetnetwerk vereist is. De gebruiker doet zijn zaken, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, zowel van de aankoop van hardware als software, evenals het abonnement m.b.t telecommunicatie (internet), noodzakelijk voor het gebruik van de Applicatie.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen afbreuk te doen met de goede werking van het platform dat de Applicatie host, en de intellectuele eigendomsrechten van de uitgever en derden van de Applicatie te respecteren.

Een gebruikersaccount kan slechts door één persoon gebruikt worden en vereist, als onderdeel van het verificatieproces, een gebruikersnaam en wachtwoord.

De inloggegevens en wachtwoorden zijn voor elke gebruiker vertrouwelijk, uniek en persoonlijk. De gebruiker doet er alles aan om de privacy en veiligheid van de toegang te waarborgen om elk gebruik door een derde partij te voorkomen. De gebruiker verbindt zich er toe om de inloggegevens of het wachtwoord van zijn of haar gebruiker niet bekend te maken. In het geval van onopzettelijk (verlies, diefstal, enz.) of vrijwillige openbaarmaking, stemt de gebruiker ermee in om zijn meerderen hierover te informeren zodra hij hiervan op de hoogte is en om zijn wachtwoord en e-mailadres onmiddellijk te wijzigen. Authenticatie van een gebruiker die een login en wachtwoord gebruikt, draagt onweerlegbare verantwoordingsplicht met zich mee aan de houder van de gebruikte login, waaronder transacties die met die identificatiecode worden uitgevoerd.

Garanties

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of de applicatie aan zijn behoeften voldoet, zowel in termen van functionaliteit als doel dat wordt beoogd. Dientengevolge garanderen wij in geen geval dat de Applicatie aan de eigen behoeften van de Gebruiker zal voldoen, noch is er enige garantie dat de Applicatie continu zal werken, noch dat deze vrij zal zijn van anomalieën of fouten, noch dat dergelijke anomalieën of fouten verholpen kunnen worden.

Beveiligingsbeheer

De Gebruiker stemt ermee in de beveiligingssystemen van de Applicatie niet te omzeilen of te proberen te omzeilen.

Wettelijke en administratieve vergunningen

De Gebruiker stemt ermee in om, in het kader van het gebruik van de Applicatie, te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en geldende voorschriften, die naar gelang de locatie waar de Applicatie gebruikt wordt van toepassing zijn.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle wettelijke en reglementaire regels die van toepassing zijn in zijn onderneming na te leven. De gebruiker zorgt ervoor dat hij over alle wettelijke en administratieve vergunningen beschikt die voor het gebruik en de uitvoering van de activiteiten en/of verwerkingen nodig zij en die via de Applicatie worden uitgevoerd.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker onthoudt zich met name van:

 • elke reproductie, weergave, verspreiding of distributie van de gehele Of deel van de Applicatie of documentatie, al dan niet tegen betaling;
 • elke vorm van gebruik van de Applicatie of documentatie, op enigerlei wijze, voor het ontwerpen, produceren, verspreiden of in de handel brengen van soortgelijke producten of diensten, gelijkwaardige of vervangende of soortgelijke documentatie, gelijkwaardig of vervangend;
 • het aanpassen, wijzigen, transformeren, rangschikken van de Applicatie of documentatie om welke reden dan ook, inclusief voor het corrigeren van fouten;
 • elke transcriptie, direct of indirect, elke vertaling in andere talen van de Applicatie of documentatie;
 • elke decompilatie van de Applicatie, met uitzondering van gevallen die de wet uitdrukkelijk voorziet;
 • elk gebruik voor ongeoorloofde verwerking
 • wijzigingen of omzeilingen van beveiligingscodes zoals onder andere logins en wachtwoorden;
 • elke ongeautoriseerde inbraak of poging tot inbraak in de Applicatie of het Platform.

Opschorting

De toegang van een gebruiker tot de Applicatie kan met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande informatie en zonder compensatie, geheel of gedeeltelijk worden opgeschort indien:

 • technisch bewijs redelijkerwijs suggereert dat de vertrouwelijkheid of beveiliging van een login of wachtwoord is geschonden, of dat de Applicatie wordt gebruikt in strijd is met de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden;
 • de gebruiker onjuiste informatie verstrekt heeft;
 • de gebruiker de Applicatie langer dan negentig (90) dagen niet heeft gebruikt;
 • civiele of strafrechtelijke procedures door een derde zijn ingediend voor feiten die aan de gebruiker toegerekend kunnen worden.

De gebruiker wordt op iedere wijze van de opschorting op de hoogte gebracht. Opschorting ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichtingen.